Zákon o podporovaných zdrojích energie: senátorské změny

1. 2. 2012 Energetika

Senát změnil zákon o podporovaných zdrojích energie. Celková koncepce režimů podpory, tzn. hodinový a roční zelený bonus a výkupní cena zůstala zachována, stejně jako svoboda volby mezi těmito režimy omezená pouze na elektrárny do 100 kW instalovaného výkonu. Senát ponechal rovněž kompetenci ERÚ rozhodovat o podpoře pro jednotlivé OZE s ohledem na limity zanesené v Národním akčním plánu (NAP). Podle Senátu však ERÚ dosažení limitů v NAP nebude hodnotit pouze v ročním, ale dvouletém horizontu, což zvyšuje jistotu investorů. Prakticky to znamená, že např. v roce 2014 se ERÚ podívá do statistiky, zda v roce 2012 nebylo v konkrétním sektoru OZE dosaženo skutečnou výrobou elektřiny limitů v NAP pro rok 2014 a pokud ne, pak rozhodne o podpoře na rok 2015, v opačném případě pro rok 2015 podporu nestanoví.

Mezi změny k lepšímu patří stanovení povinnosti pro povinně vykupujícího vykoupit od výrobce elektřinu za cenu, která se rovná rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem. Právo nabídnout elektřinu povinně vykupujícímu za těchto podmínek má výrobce v režimu zelených bonusů. I výrobce s vyšším instalovaným výkonem než 100 kW tak dokáže predikovat cash flow a svůj projekt úvěrovat.

Nadále musí ČEPS a distributoři hradit kompenzaci za dispečerské řízení. Senátoři doplnili explicitně do zákona, že tato jejich povinnost se netýká dispečinku ve stavech nouze a stavech předcházení stavům nouze. Tato skutečnost však vyplývala i z dosavadního znění energetického zákona. Důležité je, že kompenzaci je nutné poskytnout v případě odpojení nebo omezení elektrárny pro ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy.

K 31. 12. 2012 se ruší smlouvy o podpoře mezí stávajícími výrobci a distribučními společnostmi. Povinně vykupující má povinnost vykoupit od stávajícího výrobce veškerou podporovanou elektřinu, a tedy i uzavřít smlouvu o podpoře se stávajícím výrobcem, a to za dosavadních podmínek podle zák. č. 180/2005 Sb. Obdobně operátor trhu má povinnost hradit stávajícímu výrobci zelený bonus za dosavadních podmínek.

Senátoři rozšířili okruh subjektů osvobozených od „solární daně“. Ode dne vyhlášení zákona ve Sbírce tak nemusí daň platit všichni výrobci do 30 kW. Dosud se osvobození vztahovalo pouze na střešní instalace do uvedeného výkonu.

Zákon zavádí podporu výroby tepla z biomasy a geotermální energie, a to i pro kogenerační  výrobny, jež mohou čerpat jak podporu na elektřinu, tak i na teplo. Podpora je ze zákona stanovena ve výši 50 Kč/GJ a poskytuje se v režimu ročních zelených bonusů na teplo. Financování podpory zajistí státní rozpočet.

Novinkou je také podpora výroby biometanu vtláčeného do distribuční nebo přepravní soustavy. Zelený bonus na biometan stanoví ERÚ v maximální výši 1700 Kč/MWh spalného tepla. Financování podpory je konstruováno analogicky s financováním podpory elektřiny, tzn. že příspěvek se zahrne do složky ceny za přepravu a distribuci plynu.

Autor: Luděk Šikola

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: znalost legislativního prostředí, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám