Podmínky poskytování právních služeb

5. 12. 2012

 1. Co vše spadá pod právní služby poskytované advokátní kanceláří?
 2. Kdo poskytuje v advokátní kanceláři právní služby?
 3. Jakým způsobem jsou zasílány písemné výstupy?
 4. Jak je účtována sazba za právní služby?
 5. Jak je účtován promeškaný čas?
 6. Jak jsou účtovány hotové výdaje? 
 7. Požaduje advokátní kancelář zálohu?  
 8. Jak probíhá fakturace právních služeb?
 9. Je možné reklamovat poskytnuté právní služby? 
 10. Vztahují se na spotřebitele zvláštní práva?
 11. Je advokátní kancelář pojištěna? 

1. Co vše spadá pod právní služby poskytované advokátní kanceláří?

Našim klientům poskytujeme právní služby, kterými rozumíme zejména zastupování klienta před soudy a správními orgány, sepisování smluv a podání, jednání s klientem, protistranou, jinými dotčenými osobami nebo sdělovacími médii, jakož i úvodní právní analýza případu, se kterým se klient na advokátní kancelář obrátil. Úvodní analýzu zpracováváme pro interní použití klienta, ledaže je s klientem výslovně dohodnuto, že má analýza sloužit ke zveřejnění. Jednáním se rozumí jak osobní kontakt, tak komunikace za použití telefonu, emailu, faxu nebo jiných prostředků komunikace na dálku. 

2. Kdo poskytuje v advokátní kanceláři právní služby?

Právní služby poskytuje advokátní kancelář klientovi prostřednictvím svých advokátů, advokátních koncipientů, případně dle vhodnosti dalších spolupracovníků. V naší advokátní kanceláři dbáme velice na to, aby mezi našimi právníky byly sdíleny a předávány zkušenosti a výsledkem byla vždy kvalitní práce.

3. Jakým způsobem jsou zasílány písemné výstupy?

Z důvodu snížení dopadů na životní prostředí i rychlosti a efektivity upřednostňujeme elektronickou komunikaci. S úřady a soudy přednostně komunikujeme přes datové schránky. Našim klientům zasíláme písemné výstupy emailem, ledaže si výslovně přejí zaslat je poštou. Všechny elektronické dokumenty jsou zasílány ve formátech, které by měly být kompatibilní s běžným softwarovým vybavením (doc, pdf). 

4. Jak je účtována sazba za právní služby?

Sazba za poskytnuté právní služby je účtována u jednotlivého úkonu právní služby za každých započatých deset minut.

5. Jak je účtován promeškaný čas?

V případě, že právní služby neposkytujeme v sídle naší advokátní kanceláře, účtujeme náhradu za promeškaný čas cestou do místa poskytování právní služby a zpět, a dále náhradu za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání s klientem, protistranou, či jinou osobou anebo jednání před soudem, či správním orgánem, pokud ke zpoždění nedošlo vinou advokátní kanceláře. Sazba náhrady zmeškaného času je ve výši jedné třetiny sazby za právní služby.

6. Jak jsou účtovány hotové výdaje? 

V případě, že si obstarání některých záležitostí klienta vyžádá vynaložení hotových výdajů (zejm. na cestovné), účtujeme pouze účelně vynaložené údaje. Pokud advokátní kancelář za tímto účelem využije  automobilu, jsou takové cestovní výdaje  účtovány ve výši 8 Kč za 1 kilometr.

7. Požaduje advokátní kancelář zálohu?  

Advokátní kancelář je oprávněna podmínit v konkrétním případě poskytování právních služeb uhrazením zálohy. Uhrazená záloha je následně klientovi řádně vyúčtována fakturou. 

8. Jak probíhá fakturace právních služeb?

Advokátní kancelář fakturuje poskytnuté právní služby klientům zpravidla měsíčně, případně po vykonání určitého úkonu, na základě elektronického daňového dokladu zasílanou na e-mailovou adresu klienta. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů ode dne odeslání faktury klientovi. Upozorňujeme, že je naše advokátní kancelář plátcem DPH, a ke sjednané smluvní odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za promeškaný čas tak bude připočtena daň z přidané hodnoty podle předpisů platných v době fakturace.

9. Je možné reklamovat poskytnuté právní služby?

Kvalitní a profesionální služby našim klientům jsou pro nás prioritou. Klient je oprávněn písemně reklamovat kvalitu a kvantitu poskytovaných právních služeb bezodkladně po jejich poskytnutí u advokátní kanceláře. V případě, že bude shledáno pochybení, učiní advokátní kancelář veškeré nezbytné kroky k nápravě dané situace. 

10. Vztahují se na spotřebitele zvláštní práva?

V případech, kdy je smlouva uzavírána na dálku nebo mimo prostory advokátní kanceláře, mají klienti, kteří jsou považováni zákonem za spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni přijetí nabídky. Všichni klienti-spotřebitelé mají možnost využít bezplatného mimosoudního řešení jakéhokoliv sporu, který by mohl v budoucnu vzniknout ze smluvního vztahu mezi nimi a naší advokátní kanceláří. V takovém případě je možné obrátit se na Českou advokátní komoru s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Toto řešení by mělo být ukončeno zpravidla ve lhůtě 90 dnů od jeho zahájení. Náležitosti návrhu jsou uvedeny v § 20n zákona o ochraně spotřebitele. 

11. Je advokátní kancelář pojištěna? 

V případě, že advokátní kancelář způsobí zaviněným porušením svých povinností klientovi škodu, je povinna ji uplatnit jako pojistnou událost ze svého pojištění odpovědnosti za škodu. Advokátní kancelář je pojištěna do výše pojistného plnění 150.000.000 Kč.

Tyto podmínky platí, pokud jsme se s vámi nedohodli jinak.

 

Dokumenty ke stažení

Stáhnout Podmínky poskytování právních služeb ve formátu pdf.

Stáhnout Formulář na odstoupení od smlouvy ve formátu pdf.

Ozvěte se nám