Otevřená data, kontroly domácích kotlů a další zákony v účinnosti od 1. ledna 2017

3. 1. 2017

Přehled nejzajímavějších legislativních novinek vstoupivších v účinnost prvním dnem letošního roku.  

1. Otevřená data 

Zákon o svobodném přístupu k informacím po loňské drobné novelizaci obsahuje definici otevřených dat (strojově čitelná data přístupná na internetu a evidovaná v Národním katalogu otevřených dat) a také povinnost vybraných veřejných institucí tato data v katalogu zveřejňovat.

Související vládní nařízení, účinné od 1. ledna 2017, vyjmenovává, o která data konkrétně jde - mimo jiné jsou to data z celostátního informačního systému o jízdních řádech nebo přehled volných míst ve státní správě. Povinně zveřejňovaných datových sad sice není mnoho, jejich dopad by však mohl být významný, domnívá se Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti, podle něhož zákon „uvede do pohybu mechanismus, který by měl každým rokem mezi uvolněné databáze státu přidávat další a další".

2. Kontroly kotlů 

Novela zákona o ochraně ovzduší vzbudila pozornost zejména možností obce kontrolovat v odůvodněných případech domácí topeniště. To však není to jediné, co zavádí. Kromě kontrol kotlů zpřísňuje i limity pro drobné polétavé částice PM 2,5 (to až od roku 2020) a upravuje vyhlašování smogové situace, tak aby se zohlednilo i krátkodobé a lokální zhoršení kvality vzduchu. Podrobněji: Třetí ruka

3. Automaty a blokování internetu 

Na novelu zákona o hazardních hrách se letos soustředilo mnoho pozornosti, a to hlavně kvůli pravomoci blokovat webové stránky s  „nepovoleným hazardem”, kterou dává úředníkům Ministerstva financí. Odpůrci zákona z řad internetových podnikatelů jsou toho názoru, že blokování stránek jednak neposlouží svému účelu a jednak představuje neblahý precedent cenzury internetu.  

4. Financování kampaní politických stran

Politické strany mají nově stanovené limity na své předvolební kampaně a musí mít pro kampaně zřízený transparentní účet. Veškerá politická reklama v rámci kampaně musí obsahovat informaci o objednateli a zhotoviteli. Na dodržování zákona bude dohlížet Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Zákon nově definuje tzv. politické instituty, které strany zřizují nebo jsou jejich členy. Politické instituty by po vzoru německých politických nadací měly podporovat a kultivovat politický život ve světonázoru strany, s níž jsou propojeny. Více informací: Rekonstrukce státu, zákon o politických stranách, změna volebních zákonů

5. Rejstřík konečných vlastníků firem 

Novela zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti mimo jiné zavádí rejstřík konečných vlastníků obchodních společností. Podle původního návrhu měl tento rejstřík být veřejně přístupný, v přijaté verzi zákona je však neveřejný (nahlížet do něj může například policie a soudy), což zákon podle jeho kritiků značně oslabuje. Více: Otázky Václava Moravce, text zákona

6. Nefinanční reporting 

Zákon o účetnictví nově určitým velkým podnikům ukládá povinnost zpracovat tzv. nefinanční zprávu o tom, jak řeší rizika negativních dopadů své činnosti. Předmětem zprávy jsou sociální, zaměstnanecké a environmentální otázky, otázka lidských práv a možné korupce. Podrobněji: Pavel Franc v právním videoblogu České televize

7. Novela zákona o státním podniku 

Novela má ambici napravit několik nedostatků, které odhalila analýza zpracovaná pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, v prvé řadě nehospodárné nakládání se státním majetkem. Posiluje odpovědnost ředitele státního podniku a jeho dozorčí rady za účelné a hospodárné zacházení se spravovaným majetkem. Kromě toho také stanovuje zásady, podle nichž má podnik hospodařit a hájit svá práva, například když prodává nemovitosti nebo vymáhá dluhy.

8. Podpora dětským sportovním klubům 

Novela zákona o podpoře sportu má za cíl posílit hlavně sportování dětí. Mimo jiné zavádí neveřejný rejstřík neziskových sportovních organizací, které žádají stát o podporu a z něhož bude ministerstvo školství mít přehled o členské základně organizací a o jejích trenérech.

Čtěte také

10. října 2018 Stáhněte si naši prezentaci ze semináře k novele ZPOZE

Začátkem října byl náš advokát hostem na semináři Novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Prezentaci dáváme k dispozici ke stažení nebo nahlédnutí.

8. října 2018 Filip Nečas přednášejícím na konferenci Smart Energy Forum

6. listopadu vystoupí náš advokát Filip Nečas na akumulační části konference Smart Energy Forum 2018.

Všechny novinky

Ozvěte se nám