Právní služby

SICAV

Rozjíždíte business, počítáte s budoucím vstupem investorů, ale zároveň si chcete udržet co největší kontrolu nad rozhodovacími procesy ve společnosti? Pak je vám na míru šitá akciová společnost s proměnným základním kapitálem, tzv. SICAV.

Právo realitních služeb

Ať už jste začínajícím podnikatelem v oblasti realitních služeb nebo ostřílenou realitní kanceláři, potřebujete k řádnému provádění své činnosti širokou škálu smluvní dokumentace týkající se nejen chodu uvnitř samotné společnosti, ale také ve vztahu k vašim klientům.

Ústavní stížnost

Byla porušena vaše základní práva a svobody pravomocným rozhodnutím nebo jiným zásahem orgánů veřejné moci (například rozhodnutím soudu)? V takovém případě je často poslední možností ochrany vašich práv ústavní stížnost. V řízení před Ústavním soudem je nutné být zastoupen advokátem.

Právní služby pro internetové obchody

Naším klientům provozujícím e-shopy nebo jiné činnosti e-commerce se staráme o to, aby jejich fungování odpovídalo požadavkům právních předpisů.

Akvizice a transakce v developmentu

Pomůžeme Vám jak s nabytím pozemku vhodného pro realizaci developerského projektu, tak s převodem rozestavěného nebo již realizovaného projektu.

Právní servis pro nájemní vztahy

Jste pronajímatelem nebo nájemcem bytu nebo komerčního prostoru? Máte v souvislosti se současnou pandemií problém dohodnout se s nájemcem nebo pronajímatelem na dalších podmínkách trvání nájmu? Pomůžeme vám se vzájemnou komunikací a s nalezením optimálního a právně konformního řešení. Ať už jste nájemcem, který řeší dočasný výpadek příjmů a zhoršenou schopnost platit nájemné, nebo naopak pronajímatel, jehož nájemce porušuje své povinnosti z nájemního vztahu, naši právníci vám rádi pomohou.

Školení pracovního práva

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti pracovního práva, kdy pro klienty připravujeme na míru pracovní, manažerské nebo kolektivní smlouvy, vnitřní předpisy a další. Naše zkušenosti však předáváme také dál, abychom firmám a organizacím usnadnili řešení jejich každodenního chodu. Školení jsou zaměřena prakticky. Představují právní úpravu zaměstnaneckých vztahů spolu s návody, jak postupovat, a to vše na příkladech z praxe. Naše znalosti pracovního práva vám pomohou ušetřit náklady a vyvarovat se případným soudním sporům.

Poskytování platebních služeb malého rozsahu

Uvažujete o poskytování platebních služeb malého rozsahu dle zákona o platebním styku? V případě zájmu Vám rádi pomůžeme se získáním potřebného povolení a provedeme Vás všemi nástrahami licenčního řízení před Českou národní bankou. Na základě takto získaného povolení budete oprávněni poskytovat platební služby v průměrném rozsahu nepřesahujícím 3.000.000 EUR měsíčně za posledních 12 měsíců.

Veřejné zakázky v IT

Pomůžeme vám pohlídat si u veřejných zakázek v oblasti software, hardware nebo IT služeb nejen cenu, ale také kvalitu. Máme dlouholeté zkušenosti z oblasti přípravy smluvní a zadávací dokumentace. Díky nim vás celým procesem hladce provedeme. Veřejné zakázky na oblast IT jsou specifické právě charakterem dodávaného produktu. V případě, že dojde k neodbornému nastavení zakázky, může být totiž výsledek pro zadavatele prakticky nepoužitelný.

Dovolání v civilním řízení

Postupovaly soudy v prvním stupni a v řízení o odvolání ve vašem případě nesprávně? Pak je možné, že se domůžete ochrany svých práv dovoláním k Nejvyššímu soudu. V řízení před Nejvyšším soudem je až na výjimky povinné zastoupení advokátem.

Náhrada újmy způsobené nepřiměřeně dlouhým řízením a průtahy v řízení

Absolvovali jste dlouhé soudní řízení, které právě skončilo? Říkáte si, zda je v pořádku, že řízení u soudu běží již několik let? Pomůžeme vám vymoct náhradu újmy po státu v případě, že je řízení nepřiměřeně dlouhé.

Náhrada škody podle krizového zákona

Utrpěli jste v souvislosti s krizovými opatřeními kvůli epidemii koronaviru (COVID-19) škodu? Byli jste nuceni omezit provoz svého podnikání? Pomůžeme vám získat náhradu škody od státu.

Dědictví

Jsme tu pro vás, když potřebujete vyřešit majetkové vztahy po úmrtí v rodině.

Nastavení opčních plánů

Rádi byste motivovali své zaměstnance možností v budoucnu získat podíl na zisku nebo řízení vaší společnosti? Možností realizovat tzv. employee equity je celá řada, každá má svá specifika, výhody, nevýhody a daňové aspekty. Pomůžeme vám vybrat a zrealizovat variantu šitou na míru vaší společnosti.

Compliance program

Pomůžeme vám ochránit vaše podnikání správným nastavením právních vztahů uvnitř a vně vaší organizace prostřednictvím compliance programu. Ten slouží jako prevence trestní odpovědnosti společnosti či odpovědnosti statutárních orgánů za škodu.

Emise dluhopisů

Pomůžeme vám financovat vaše podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů.

Emise dluhopisů s prospektem

Pomůžeme vám zafinancovat podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů, a to i v případě, že potřebujete prostřednictvím dluhopisů získat více než 1 milion EUR.

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní podporu všech běžných typů fúzí a akvizic

GDPR

Delegujte na nás funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

Integrace mise do řízení firmy

Pokud je mise firmy jen na papíře nebo na webu, něco je špatně...

Kontroly překompenzace

Zastupujeme výrobce energie z obnovitelných zdrojů při kontrolách pobírané podpory.

Korporátní právo

Společnosti si nás najímají, když jednají o vstupu investora, vydávají dluhopisy, zakládají zahraniční pobočky nebo jinak zasahují do rámce, v němž standardně operují.

Lokální distribuční soustava

Ekonomické a ekologické řešení dodávek elektřiny pro developerské projekty, výrobní nebo sídelní komplexy

Mediální právo a ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti, dobré pověsti a hranice zákonné reklamy.

Nefinanční reporting

Pracujeme na tom, aby nefinanční zprávy přinášely podstatné informace investorům, zákazníkům i firmám samotným.

Insolvence a konkurs

Insolvenční řízení slouží k řešení majetkové situace fyzických a právnických osob, které nemůžou platit své dluhy. Ať už v něm vystupujete jako dlužník, věřitel či jako třetí osoba, Frank Bold Advokáti se budou bít za vaše zájmy a zastoupí vás v mimosoudním vyjednávání i incidenčních sporech.

Prodej nebo koupě nemovitosti

Při nákupu nebo prodeji nemovitostí dokážeme ušetřit mnoho času a starostí.

Obrana před nezákonným postupem státu

Postavíme se za vás, když stát nedodržuje svá vlastní pravidla.

Pracovní právo

Pomůžeme vám předcházet pracovněprávním sporům nebo je efektivně vyřešit.

Právní přezkum územního plánu

Pro územní plány, které zohledňují i vaše individuální zájmy

Registr smluv

Veřejným institucím usnadňujeme povinné zveřejňování smluv na internetu.

Rodinné právo

Našimi klienty jsou jak manželé, kteří se rozvádějí a chtějí vypořádat své majetkové poměry, tak rodiče nezletilých dětí, kteří řeší otázky výchovy, úpravy styku a výživy nezletilých dětí.

Spolupráce obce s developerem

Pomáháme obcím vyjednat podmínky spolupráce s developerem tak, aby nová výstavba byla přínosem pro obec a její občany.

Smluvní právo

Snažíme se, aby smlouvy předjímaly nežádoucí eventuality a fungovaly jako prevence sporů.

Spory v energetice

Zastupujeme účastníky trhu s elektřinou ve sporech před ERÚ, v soudních sporech nebo v arbitrážích.

Školení a semináře

Školíme, abychom podpořili správnou aplikaci předpisů a usnadnili vám adaptaci na novou legislativu.

Umístění a povolení investičního záměru v území

Provedeme váš projekt povolovacími procesy bez zbytečných zdržení. Pomůžeme vám vyjednat s obcí oboustranně přijatelné řešení.

Územní plánování

Provedeme obec přípravou územního plánu tak, aby vzniklo kvalitní řešení pro obec a její občany.

Veřejné zakázky

Pohlídejte si u veřejných zakázek kvalitu a zohledněte vedle ceny také například environmentální a sociální dopady zakázky.

Vymáhání faktur po splatnosti

Nabízíme vám pomocnou ruku v situaci, kdy váš klient ignoruje splatnou pohledávku nebo jednostranně posunuje termín jejího splacení.

Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zastoupíme vás při jednání a ochráníme vaše zájmy.

Ozvěte se nám